THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai 172 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 150 TTHC đang thực hiện tại UBND xã Duyên Thái”.

02/07/2024 02:17

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ DUYÊN THÁI

–––––––

Số:       /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Duyên Thái, ngày        tháng      năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai 172 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã,

150 TTHC đang thực hiện tại UBND xã Duyên Thái”.

 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/06/2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính Phủ về sủa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan tới KSTTHC;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, TTHC sửa đổi, bổ sung của các lĩnh vực có liên quan thuộc thành phố Hà Nội;

UBND xã Duyên Thái Thông báo công khai 172 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 150 TTHC đang thực hiện tại UBND xã Duyên Thái”. cụ thể như sau:

TT

Tên lĩnh vực

TTHC thuộc thẩm quyền

TTHC thực hiện tại UBND cấp xã

TTHC thực hiện tại UBND xã Duyên Thái

TTHC

không thực hiện

Ghi chú

Tổng cộng:

172

150

22

1

Lĩnh vực Nội vụ

15

15

0

1. Tôn Giáo

10

10

0

2. Thi đua, khen thưởng

5

5

0

2

Lĩnh vực Giáo dục – Đào Tạo

5

5

0

3

Lĩnh vực Thanh tra

4

4

0

4

Lĩnh vực LĐTB - XH

54

53

1

1. Lĩnh vực Người có công

30

29

1

2. Lĩnh vực BTXH – Giảm nghèo

14

14

0

3. Lĩnh vực chăm sóc trẻ em

6

6

0

4. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn

2

2

0

5. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

2

2

0

5

Lĩnh vực Tư pháp

38

35

3

1. Lĩnh vực Hộ tịch

17

14

3

2. Lĩnh vực liên thông

1

1

0

3. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

2

2

0

4. Lĩnh vực Phổ biến GDPL

2

2

0

5. Lĩnh vực bồi thường nhà nước

1

1

0

6. Lĩnh vực hòa giải cơ sở

        4

4

0

7. Lĩnh vực Chứng thực

11

11

0

6

Lĩnh vực Văn hóa – Thông tin

7

7

0

7

Lĩnh vực Tài nguyên - MT

3

2

1

8

Lĩnh vực đất đai

8

7

1

9

Lĩnh vực Nông nghiệp & phát triển nông thôn

11

10

1

10

Lĩnh vực Dân số

2

0

2

11

Lĩnh vực  quản lý công sản

1

1

0

12

Lĩnh vực Dân tộc

2

0

2

13

Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng

3

3

0

14

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

9

9

0

15

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

10

0

10

(Có danh mục kèm theo)

UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính chung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

Vậy UBND xã Duyên Thái thông báo để nhân dân trên địa bàn xã biết, nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC tại UBND xã./.

 Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND-UBND xã;

- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Đài truyền thanh xã;

- Các ông (bà) trưởng thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

   Nguyễn Văn Oánh

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP  XÃ

(Kèm theo Thông báo số: 67/TB-UBND ngày 04/06/2024 của UBND xã Duyên Thái)

Số TTHC

TT

Tên TTHC

DVC toàn trình hay một phần

QĐ công bố của UBND
 thành phố Hà Nội

TTHC thực hiện tại UBND xã

TTHC không thực hiện tại UBND xã

 

TỔNG SỐ

168

148

20

1

LĨNH VỰC NỘI VỤ

15

15

0

A

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

10

10

0

1

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

2

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

3

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

4

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

5

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

6

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

7

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

8

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

9

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

10

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

MP

QĐ số 3831/QĐ – UBND  ngày 30/7/2018

x

B

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

5

5

0

11

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

MP

QĐ số 1055/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

x

12

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

MP

QĐ số 1055/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

x

13

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

MP

QĐ số 1055/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

x

14

4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

TT

QĐ số 1055/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

x

15

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

MP

QĐ số 1055/QĐ - UBND ngày 26/02/2024

x

2

LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

5

5

0

16

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

MP

QĐ số 492/QĐ-UBND
07/2/2022

x

17

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MP

QĐ số 492/QĐ-UBND
07/2/2022

x

18

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

TT

QĐ số 492/QĐ-UBND
07/2/2022

x

19

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

MP

QĐ số 492/QĐ-UBND
07/2/2022

x

20

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (Theo yêu cầu của tổ chức cá nhân)

MP

QĐ số 492/QĐ-UBND
07/2/2022

x

 

3

LĨNH VỰC THANH TRA

4

4

0

21

1

Tiếp công dân

MP

QĐ số 2316/QĐ – UBND ngày 03/5/2024

x

 

22

2

Xử lý đơn

MP

QĐ số 2316/QĐ – UBND ngày 03/5/2024

x

 

23

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

MP

QĐ số 2316/QĐ – UBND ngày 03/5/2024

x

 

24

4

Giải quyết tố cáo

MP

QĐ số 2316/QĐ – UBND ngày 03/5/2024

x

 

4

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

54

53

01

A

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

30

29

01

25

1

Trợ cấp một lần đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

MP

QĐ số 6468/QĐ-UBND ngày 19/12/2023

x

 

26

2

Trợ cấp hàng tháng đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

MP

QĐ số 6468/QĐ-UBND ngày 19/12/2023

x

27

3

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

28

4

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người HĐKC được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

29

5

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

MP

QĐ số 1200/QĐ-UBND ngày 08/04/2022

x

 

30

6

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

31

7

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hi sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

32

8

Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công"

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

33

Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

34

10

Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hi sinh hoặc mất tích trong chiến tranh

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

35

11

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - TB và xã hội quản lý

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

36

12

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

37

13

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

38

14

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

39

15

Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

40

16

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do TP quản lý

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

41

17

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành LĐTB&XH quản lý và GCN thân nhân liệt sỹ

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

42

18

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động CM

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

43

19

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

44

20

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

45

21

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

46

22

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

47

23

Giải quyết người có công giúp đỡ cách mạng

MP

QĐ số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

x

 

48

24

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

49

25

Hưởng trợ cấp khi NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

50

26

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

MP

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

51

27

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

52

28 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

 

53

29

Cấp GXN thân nhân của người có công

TT

QĐ số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

x

 

54

30

Thăm viếng mộ liệt sỹ

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

B

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI – GIẢM NGHÈO

14

14

0

55

1

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

56

2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

57

3

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

58

4

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

59

5

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

60

6

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

MP

QĐ số: 1402/QĐ - UBND ngày 13/3/2024

x

61

7

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

MP

QĐ số: 1402/QĐ - UBND ngày 13/3/2024

x

62

8

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

63

9

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

MP

QĐ số: 2294/QĐ - UBND ngày 18/04/2023

x

64

10

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

MP

QĐ số: 2294/QĐ - UBND ngày 18/04/2023

x

65

11

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm

MP

QĐ số: 2294/QĐ - UBND ngày 18/04/2023

x

66

12

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

MP

QĐ số: 2294/QĐ - UBND ngày 18/04/2023

x

67

13

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

MP

QĐ số: 1977/QĐ - UBND ngày 04/04/2023

x

68

14

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

C

CHĂM SÓC TRẺ EM

6

6

0

69

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

70

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

71

3

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

MP

QĐ số: 3801/QĐ - UBND ngày 04/08/2021

x

72

4

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

73

5

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

74

6

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

MP

QĐ số: 6395/QĐ - UBND ngày 23/11/2018

x

D

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

2

2

0

75

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

76

2

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

MP

QĐ số: 3089/QĐ - UBND ngày 26/8/2022

x

E

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

2

2

0

77

1

Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

78

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

MP

QĐ số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024

x

5

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

38

35

03

A

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

17

14

03

79

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

80

2

Đăng ký khai sinh

TT

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

81

3

Đăng ký kết hôn

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

82

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

83

5

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

84

6

Đăng ký khai tử

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

 

85

7

Đăng ký khai sinh lưu động

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

x

86

8

Đăng ký kết hôn lưu động

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

x

87

9

Đăng ký khai tử lưu động

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

x

88

10

Đăng ký giám hộ

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

 

89

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

90

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

91

13

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

92

14

Đăng ký lại khai sinh

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

93

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

94

16

Đăng ký lại kết hôn

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

95

17

Đăng ký lại khai tử

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

LĨNH VỰC LIÊN THÔNG

01

01

0

96

01

Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

 

C

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

2

2

0

97

01

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

98

02

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

MP

QĐ số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

x

D

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

2

2

0

99

01

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

100

02

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

E

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

1

0

101

01

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực
tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

 

F

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

4

4

0

102

01

Công nhận hòa giải viên

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

103

02

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

104

03

Thôi làm hòa giải viên

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

105

04

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

G

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

11

11

0

106

01

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

107

02

Chứng thực di chúc

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

108

03

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

109

04

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

110

05

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

111

06

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

112

07

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

113

08

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

114

09

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

115

10

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

116

11

Cấp bản sao từ sổ gốc

MP

QĐ số 3109/QĐ - UBND ngày 06/06/2023

x

6

LĨNH VỰC VĂN HÓA & THÔNG TIN

7

7

0

117

01

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

0

118

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

119

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

120

4

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

121

5

Thủ tục thông báo sap nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

122

6

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

123

7

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

MP

QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 11/3/2024

x

7

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

3

2

1

124

01

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

TT

QĐ số: 1040/QĐ – UBND ngày 25/03/2022

x

125

02

Đăng ký khai thác nước dưới đất

MP

QĐ số: 4184/QĐ – UBND ngày 21/08/2023

x

126

03

Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển

MP

QĐ số: 4184/QĐ – UBND ngày 21/08/2023

x

8

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

8

7

1

127

01

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia
 đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

128

02

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

129

03

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

130

04

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

131

05

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

132

06

Cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

133

07

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa" (đồng loạt)

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

 

x

134

08

Hoà giải tranh chấp đất đai

MP

QĐ số 1088/QĐ-UBND
ngày 28/02/2024

x

 

9

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

11

10

1

A

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

135

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

B

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

5

5

0

136

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thuỷ sản ban đầu

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

137

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

138

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

139

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHYT,BHXH

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

140

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trưở lên) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã chưa tham gia BHXH

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

 

C

LĨNH VỰC THUỶ LỢI

3

2

1

141

01

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngây sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

 

142

02

Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

MP

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

 

x

143

03

Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

 

D

LĨNH VỰC KHCN – MÔI TRƯỜNG

1

1

0

144

01

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

 

E

LĨNH VỰC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

1

1

0

145

01

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm NN

TT

QĐ số 4527/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

x

10

LĨNH VỰC DÂN SỐ

2

0

2

146

01

Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối
tượng sinh con đúng chính sách dân số

MP

QĐ số 2149/QĐ - UBND ngày 12/04/2023

 

x

147

02

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

MP

QĐ số 2149/QĐ - UBND ngày 12/04/2023

x

11

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

1

0

148

01

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

QĐ số 2389/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

x

x

12

LĨNH VỰC DÂN TỘC

2

0

2

149

01

Công nhận người có uy tín trong đồng
 bào dân tộc thiểu số

MP

QĐ số: 241/UBND –UBND ngày 12/01/2024

 

 x

150

02

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số

MP

QĐ số: 241/UBND –UBND ngày 12/01/2024

 

 x

13

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

3

3

0

151

01

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

MP

QĐ số 3622/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

x

152

02

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

MP

QĐ số 3622/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

x

153

03

Thủ tục thực hiện việc giải trình

MP

QĐ số 3622/QĐ-UBND ngày 22/7/2021

x

14

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

9

9

0

154

01

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

155

02

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

156

03

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

157

04

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

158

05

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

TT

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

159

06

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

160

07

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

161

08

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

162

09

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

MP

QĐ số 2804/QĐ-UBND
 ngày 19/05/2023

x

15

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

10

0

10

163

01

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

MP

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

164

02

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

165

03

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

MP

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

166

04

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

167

05

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

MP

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

168

06

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký HKTT của chủ phương tiện sang đơn vị HC cấp tỉnh khác

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

169

07

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

170

08

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

171

09

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x

172

10

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

TT

QĐ số 7130/QĐ-UBND
 ngày 17/12/2019

x