THÔNG BÁO Về việc niêm yết các Quyết định từ số 2266 đến số 2355/QĐ-UBND

02/07/2024 02:28

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DUYÊN THÁI

Số: ...... /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Duyên Thái, ngày  01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết các Quyết định từ số 2266 đến số 2355/QĐ-UBND

ngày 24/6/2024 của UBND huyện Thường Tín về việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình tại xã Duyên Thái để thực hiện dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu liền kề Duyên Thái I, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

 
   

Thực hiện các Quyết định từ số 2266 đến số 2355/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện Thường Tín về việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình tại xã Duyên Thái để thực hiện dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu liền kề Duyên Thái I,xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội

 UBND xã Duyên Thái thông báo về việc niêm yết công khai các Quyết định trên từ ngày 01/7/2024.

Địa điểm công khai: Trụ sở UBND xã Duyên Thái, nhà văn hóa thôn Hạ Thái và đài truyền thanh xã.

Vậy UBND xã thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận :

- UBND huyện (để B/c);

- HĐBTHT&TĐC huyện (để B/c);

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Đài truyền thanh xã;

- Thôn Hạ Thái;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Oánh