THÔNG BÁO Về việc công khai Chỉ giới đường đỏ dự án: Trạm y tế xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nôi.

02/07/2024 02:14

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DUYÊN THÁI

 

Số:       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Duyên Thái, ngày 04 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc công khai Chỉ giới đường đỏ dự án: Trạm y tế xã Duyên Thái,

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nôi.

 

Căn cứ Quyết Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Thường Tín;

Căn cứ Quyết Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 5/10/2022 của HĐND huyện Thường Tín về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Thường Tín;

Căn cứ vào hồ sơ chỉ giới đường đỏ dự án: Trạm y tế xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và đề xuất;

UBND xã Duyên Thái thông báo công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ thực hiện dự án: Trạm y tế xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để lấy ý kiến cộng đồng dân cư với nội dung như sau:

I. Nội dung công khai:

1. Chỉ giới đường đỏ:

 Chỉ giới đường đỏ phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S5, GS (A) và tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng hiện hành.

2. Cao độ nền, cấp thoát nước, cấp điện: Theo quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/500 (đã được UBND thành phố phê duyệt).

- Cao độ nền Hxd ~ 5,7m

- Cấp thoát nước theo quy hoạch của xã.

- Cấp điện theo trạm biến áp phía Tây theo sự quản lý của UBND xã

3. Quy mô dự án:

Xây mới nhà khám bệnh 2 tầng 570m2; Xây mới nhà bếp ăn 70m2; Phá dỡ công trình cũ, Xây mới bể nước sinh hoạt, xây mới nhà bảo vệ; xây mới nhà để xe; xây mới bể chứa rác; xây mới bể modul xử lý nước thải; sân; tường rào; cổng, rãnh thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, vườn thuốc nam,…

II. Thời gian công khai:

- Từ 8 giờ 00 phút ngày 04/ 06 /2024 – đến hết 17 giờ 00 phút ngày 14/ 07/ 2024.

III. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND xã Duyên Thái

- Hệ thống loa truyền thanh xã, thôn

- Nhà văn hóa các thôn xã Duyên Thái

Trong thời gian công khai mọi ý kiến thắc mắc của tổ chức, cá nhân được UBND xã Duyên Thái tiếp nhận tổng hợp thông qua phòng Địa chính xã.

Vậy UBND xã Duyên Thái công bố, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết./.

Nơi nhận:

- Ban quản lý DAĐTXD huyện;

- TV Đảng ủy-HĐND-UBND xã,(để báo cáo);

- Đ/c bí thư, trưởng thôn(để công khai)

- Đài TT xã, thôn;

- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Oánh