THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận đăng ký tour du lịch, kiến nghị về hoạt động du lịch trên địa bàn xã Duyên Thái

02/07/2024 02:24

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

             XÃ DUYÊN THÁI

 

Số:       /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Duyên Thái, ngày     tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận đăng ký tour du lịch, kiến nghị về hoạt động du lịch trên địa bàn xã Duyên Thái

 
   

Thực hiện kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 13/5/2024 của UBND xã Duyên Thái về việc thực hiện công tác phát triển du lịch trên địa bàn xã Duyên Thái năm 2024. Để kịp thời tiếp nhận thông tin đăng ký Tuor du lịch, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động du lịch. UBND xã Duyên Thái thông báo số điện thoại, đường dây nóng để liên hệ khi cần cụ thể như sau.

  1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Phòng kiểm soát hoạt động du lịch tại điểm du lịch xã Duyên Thái thuộc UBND xã Duyên Thái:

- Ông Nguyễn Văn Mạnh: Công chức Văn hóa xã hội- ĐT: 0975.915.869.

- Ông Đỗ Văn Thừa- Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 024 32099789                    Di động: 0903290376.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: xdth_thuongtin@hanoi.gov.vn.

Wedsite: duyenthai.thuongtin.hanoi.gov.vn.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND xã Duyên Thái.

- Hệ thống loa truyền thanh xã, thôn

- Nhà văn hóa các thôn, khu dân cư.

- Trang thông tin điện tử xã Duyên Thái.

Mọi ý kiến, phản ánh của tổ chức, cá nhân được UBND xã Duyên Thái tiếp nhận tổng hợp gửi về qua Đ/c Nguyễn Văn Mạnh: Công chức Văn hóa xã hội xã.

Vậy UBND xã Duyên Thái công bố, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TTĐảng ủy-HĐND-UBND xã,  (để báo cáo);

- Đài TT xã, thôn;(để công khai)

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Oánh