THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xã Duyên Thái năm 2024.

03/07/2024 08:57

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ DUYÊN THÁI

 

Số: 75 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­

Duyên Thái, ngày 01 tháng 7 năm 2024.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh,

trật tự ở cơ sở tại xã Duyên Thái năm 2024.

 

Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 năm 2023; Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

UBND xã xã Duyên Thái tổ chức niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xã Duyên Thái

1. Địa điểm niêm yết: tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Công an xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, cổng thông tin điện tử của xã

2. Thời gian niêm yết: 15 ngày từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

(Kế hoạch kèm theo thông báo niêm yết)

Trong thời gian niêm yết, đề nghị Công dân có nguyện vọng và có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo kế hoạch tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nộp hồ sơ dự tuyền về Công an xã Duyên Thái (qua Đ/c Mai Xuân Ngọc Phó Trưởng công an xã số điện thoại: 094 791 6919) để xem xét giải quyết theo quy định./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã;

- Bí thư, Trưởng thôn khu dân cư;

- Phụ trách các cụm dân cư;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký     

Nguyễn Văn Oánh