KẾ HOẠCH Tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Duyên Thái.

03/07/2024 08:58

            UỶ BAN NHÂN DÂN

              XÃ DUYÊN THÁI

 

               Số: 72 /KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Duyên Thái, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 trên địa bàn xã Duyên Thái.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ban hành ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. UBND xã Duyên Thái ban hành kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ban hành ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 18/5/2024 của UBND huyệnThường Tín về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2. Chủ động phương án tuyển chọn, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

3. Quá trình tuyển chọn, thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phải công khai, minh bạch, thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật và lực lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các điều kiện sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở:

- Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường hợp trên 70 tuổi mà đảm bảo sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an xã.

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã,  chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích; đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

- Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS trở lên.

- Đang thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của pháp luật.

- Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thực hiện theo Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Chương II, Luật số 30/2023/QH15 ngày 18/11/2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

3. Số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Căn cứ Quy định của HĐND, UBND thành phố Hà Nội về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Kế hoạch số 195/KH-CAHN-PV01 ngày 28/5/2024 của Công an thành phố Hà Nội:

- Mỗi thôn, khu dân cư thành lập 01 Tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở.

- Số lượng thành viên gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và các Tổ viên được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

4. Thành phần hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an, công dân cần chuẩn bị các loại hồ sơ, tài liệu gồm:

- Đơn đề nghị tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an);

- Bản khai sơ yếu lý lịch;

- Chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khoẻ;

- Bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

5. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7 đến hết ngày 15/7/2024 (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Công dân trực tiếp đến Trụ sở Công an xã Duyên Thái để nộp hồ sơ (liên hệ đồng chí Mai Xuân Ngọc, Phó Trưởng Công an xã, số điện thoại: 094 791 6919).

6. Trình tự tuyển chọn công dân tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

6.1. Xây dựng và thông báo kế hoạch tuyển chọn

Ngay sau khi UBND xã ban hành kế hoạch, UBND xã tổ chức thông báo công khai 15 ngày trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã, trên hệ thống loa truyền thanh xã; niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Công an xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng thuộc các thôn, khu dân cư.

6.2. Tiếp nhận hồ sơ, thông báo danh sách công dân dự tuyển

- Công an xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay khi tiếp nhận và hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Công an xã lập danh sách công dân dự tuyển, báo cáo UBND cùng cấp phê duyệt và niêm yết công khai danh sách công dân dự tuyển tại trụ sở UBND xã, Công an xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng thuộc các thôn, khu dân cư.

6.3. Thành lập Hội đồng xét tuyển

Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo UBND xã;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng hoặc Phó trưởng Công an xã;

- Các thành viên: Đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, công chức các ban, ngành và đại diện cán bộ thôn, khu dân cư.

Số lượng thành viên Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch UBND xã quyết định.

6.4. Tổ chức họp xét tuyển: Thực hiện theo khoản 5 điều 3 Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an

6.5. Kết quả xét tuyển và niêm yết công khai kết quả xét tuyển:

- Công dân được xét tuyển để đề nghị công nhận là Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín nhất trí.

Trường hợp công dân tham gia xét tuyển được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí nhưng nhiều hơn số lượng Tổ viên cần tuyển chọn thì căn cứ số lượng thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên để lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng Tổ viên cần tuyển chọn.

Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển được ủy quyền điều hành cuộc họp quyết định.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an xã niêm yết công khai Biên bản kết quả xét tuyển tại trụ sở UBND xã, Công an xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, khu dân cư và thông báo kết quả xét tuyển đến địa chỉ của công dân dự tuyển, thông báo thời gian đến nhận nhiệm vụ trong trường hợp được tuyển chọn.

7. Thời gian tổ chức họp xét tuyển

Dự kiến tổ chức vào ngày 01/8/2024, nếu có thay đổi do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Chủ trì tham mưu cho UBND xã tuyển chọn và xét tuyển thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở thôn, khu dân cư đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

- Tiến hành tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cho công dân có nguyện vọng tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở thôn, khu dân cư.

- Tham mưu UBND xã thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận liên quan tham mưu UBND xã bố trí nơi làm việc cho Tổ bảo vệ ANTT tại từng thôn, khu dân cư theo Điều 20 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Chủ trì xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

2. Công chức văn phòng thống kê

- Phối hợp Công an xã tham mưu UBND xã ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Phối hợp Công an xã chuẩn bị các văn bản, tài liệu và các điều kiện cần thiết để họp xét tuyển và thông báo công khai biên bản kết quả xét tuyển, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

3. Công chức Tài chính - Kế toán

- Phối hợp Công an xã tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyển chọn, xét tuyển thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở theo đúng quy định.

4. Công chức  Văn hóa – xã hội phụ trách đài truyền thanh

- Phối hợp để xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trên hệ thống loa truyền thanh, trên các trang mạng xã, hội… để quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, từ đó tự nguyện tham gia vào Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

- Tham mưu treo các pa nô, áp phích, băng rôn, ma két tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, công tác tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở… tại các khu vực trung tâm, đông dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Tiến hành thông báo rộng rãi Kế hoạch tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Duyên Thái trên hệ thống loa truyền thanh của xã, nhất là điều kiện, tiêu chuẩn của Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ… để công dân trên địa bàn xã nắm được và thực hiện (thông báo 02 lượt/ngày, từ ngày 01/7/2024 đến ngày 15/7/2024).

5. Đề nghị UBMTTQ xã, các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên trên địa bàn nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tầm quan trọng của việc thành lập lực lượng ANTT ở cơ sở; đồng thời, để đoàn viên, hội viên thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc để từ đó tự nguyện tham gia vào Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Phối hợp với các thôn, khu dân cư tuyên truyền, vận động những đoàn viên, hội viên ưu tú, nhiệt huyết, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 1, phần II Kế hoạch này tự nguyện đăng ký tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở thôn, khu dân cư.

6. Trưởng các Thôn, khu dân cư

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tầm quan trọng của việc thành lập lực lượng ANTT ở cơ sở; đồng thời, để nhân dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc để từ đó tự nguyện tham gia vào Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Tiến hành niêm yết công khai kế hoạch tuyển chọn tại các nhà văn hóa thôn, khu dân cư để quần chúng nhân dân biết, đăng ký theo nguyện vọng.

- Ngoài việc tuyên truyền để cho những công dân có nguyện vọng tự làm hồ sơ nộp về Công an xã thì mỗi thôn, khu dân cư phối hợp với Cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động công dân trên địa bàn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục 1, phần II Kế hoạch này đăng ký tuyển chọn theo mẫu gửi về Công an xã trước ngày 15/7/2024 và hướng dẫn những công dân này chuẩn bị hồ sơ nộp về Công an xã trước ngày 01/8/2024 để UBND xã tổ chức họp xét tuyển đưa vào Tổ bảo vệ ANTT (bảo đảm 01 Tổ có từ 03 đến 05 thành viên theo quy định);

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, công chức, các thôn, khu dân cư triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã (qua Công an xã) để được hướng dẫn thực hiện.

2. Giao Công an xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Phối hợp Bộ phận Văn phòng UBND xã lập danh sách công dân đăng ký tuyển chọn, tham mưu UBND xã tổ chức họp xét tuyển, thực hiện các quy trình theo đúng quy định và báo cáo kết quả về UBND huyện, Công an huyện Thường Tín theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyệnThường Tín;

- Công an huyệnThường Tín;(để b/c)

- TT Đảng ủy xã;

- Công an xã;

- Các ngành, bộ phận có liên quan;(để t/h)

- Các thôn khu dân cư;

- Lưu: VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký         

Nguyễn Văn Oánh